Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. ?ciasteczkach?).
Produkt Dodano do Koszyka
Ilość
Suma
Jest 0 produktów w koszyku Jest 1 produkt w koszyku
Suma produktów
Dostawa  Będzie określona
Suma
Kontynuuj Zakupy Przejdź do Realizacji

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego mskulska.pl

Informacje o firmie:

Malina Skulska MODERO

ul. Przy Młynówce 3

30-148 Kraków

NIP: 6762331483

REGON: 122860188

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. 

 

kontakt:

Malina Skulska

modero@op.pl

tel: 787881092

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Malina Skulska MODERO zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Malina Skulska MODERO przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Klientów i, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem Państwa danych jest firma Malina Skulska MODERO, ul. Przy Młynówce 3, 30-148 Kraków, NIP 6762331483 (dalej MODERO).

Państwa dane są przetwarzane w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów. Dane nie będą przekazywane osobom i przedmiotom trzecim, poza sytuacjami wynikającymi z innych przepisów prawa. ( Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE(RODO).

Dane będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas realizacji umowy kupna-sprzedaży.

Państwo mają dostęp do swoich danych w celu sprostowania lub usunięcia, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio udzielonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

W sprawie realizacji praw Klienta, proszę o kontakt mailowy na adres: modero@op.pl

3. ZAKUPY

Kupujący powinien zapłacić za zamówiony produkt w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Formy płatności - bezpośredni przelew bankowy na konto, Pay U, Przelewy 24

Sprzedawca zobowiązany jest wysłać na adres Klienta produkt nie później niż trzeciego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania wpłaty, chyba, że sytuacja na to nie pozwala (np. choroba, urlop), o czym powinien poinformować drogą mailową.

Przelew bezpośredni, dane do przelewu:

MalinaSkulska

Ul. Zarzecze 34a

30-134 Kraków

konto BRE Bank SA (MBank):58114020040000300246498920

Tytuł: zamówienie nr .....

 

W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia Galeria wysyła dodatkowy e-mail do Klienta z prośbą o jego opłacenie oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) zamówienie zostaje anulowane.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Do każdego zamówionego produktu dołączamy paragon fiskalny.

Promocje w sklepie nie sumują się.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

 

4. REKLAMACJE

Jeżeli Klient w ciągu 2 lat od daty zakupu stwierdzi wady Produktu, może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgłaszając pisemną reklamację na adres siedziby Sprzedawcy. Do zgłaszanej reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć wadliwy Produkt, opisać na czym polega wada, oraz przedstawić kserokopię paragonu lub faktury VAT, potwierdzającej zakup Produktu. 

Klient będący osobą fizyczną traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 2 miesięcy od jej stwierdzenia. Dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy następuje na koszt Klienta.

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zgłoszone wady wynikają z winy Sprzedawcy (będącego jednocześnie producentem Produktów), Produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

5. ZWROTY

Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Malina Skulska MODERO, ul. Zarzecze 34a, 30-134 Kraków w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. realizowanych na indywidualne zamówienie).

W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym.

W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sklepu.

W celu uniknięcia uszkodzenia lub zagubienia przesyłki zaleca się, aby dokonując zwrotu towaru Kupujący wysłał towar na takich warunkach, na jakich wysłał go do Kupującego Sklep (tj. np. odpowiednio zabezpieczony, ubezpieczony, z opcją "ostrożnie", itp.).

Pieniądze wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. CENY

Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.
Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

7. PARAGONY I  FAKTURY

Do Produktów zakupionych w Sklepie dołączane są paragony (albo fakturę VAT).

Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia albo nie później niż w terminie 7 dni od dokonania odbioru Produktu (w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży już zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Klient obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy paragon dokumentujący tę sprzedaż, poprzez jego dołączenie do kopii faktury).

Faktura VAT wystawiana jest przez Sprzedawcę po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni od odbioru Produktu, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawienia faktury.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Niniejszy wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie mskulska.pl od dnia 01.11.2019r.